Vad du bör veta om boendestöd, ledsagarservice/ledsagning och avslösning

Ansökan om omsorg gör Freja gratis åt dig

Ansökan och personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, ledsagning – och avlösning hjälper vi dig göra hos Försäkringskassan eller kommunens biståndshandläggare beroende på vilken insats som är lämplig.

Det är handläggaren som bedömer hur stort behovet är, ofta räknat i antal timmar och vilken insatsen som är aktuell.  Sedan beroende på om det är SOL, Lss eller kommunen så görs en beställning  eller så väljer du själv vem som blir utförare.

Vad är boendestöd, ledsagning/avlösning och personlig assistans?

Stödinsatserna eller försäkringskassans beslut utgår från individuella förutsättningar och förmågor för att kunna ge så bra stöd i vardagen som möjligt.

Syftet är att stödinsatsen som ska utföras för att varje omsorgsanvändare på sikt ska kunna leva ett mer självständigt/normalt liv.

Genomförandeplan med kontaktperson (kp)

En individuell genomförandeplan ska upprättas, ofta tillsammans med kontaktpersonen.

Syftet är att tydliggöra och kunna planera insatserna. Den ska ge berättigad person möjlighet att vara med, styra innehåll och sätta mål med insatserna.

Beroende på tillstånd och vad förordningar säger så går man igenom genomförandeplanen vanligtvis två-tre gånger om året eller när förutsättningarna förändras, uppdaterar man genomförandeplanen. Detta är ett levande dokument som ger insatserna struktur och gör dem mätbara.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en stödinsats som ger varje individ möjlighet att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter samt träffa vänner eller kunna komma ut.

Freja rekryterar ledsagare som du förhoppningsvis ska trivas med, annars kan du byta.

Innan vi tillsammans tar beslut om vem som ska vara din ledsagare frågar vi om du har önskemål eller vill rekommendera någon som ska förse dig med ledsagarservice. Det finns regler som säger att ledsagaren inte får vara anhörig.

Avlösning eller avlösarservice

Är en form av stödinsats som ger föräldrar eller anhöriga till barn med funktionsnedsättning en sk. avlösare som bokas för att ta hand om barnet oftast i hemmet. Syftet med stödinsatsen är att avlasta anhörig/a eller föräldrar när de ska på aktiviteter av olika slag.

Vilka är inblandade i arbetet med insatser utförda av Freja?

Högsta ansvar för insatserna har den sk. verksamhetschefen. Verksamhetschefen arbetar på Frejas huvudkontor som ligger i närheten av Vällingby centrum.

Verksamhetschefen har övergripande ansvar och arbetar inte fysiskt på plats hos den person som ska få insatsen.

Samordnare under verksamhetschefen arbetsleder och har kontakt med både verksamhetschefen, individen som ska få insatsen och personalen.

Personal som utför stödinsatserna har ofta presenterats för individen som ska få insatsen genom en sk. introduktion. Ledsagare, avlösare har olika bakgrund, olika mycket erfarenhet och olika mycket utbildning.  Största andelen är undersköterskor eller vårdare som har en viss utbildningsnivå.

Freja som assistansanordnare måste kvalitetssäkra de utförda insatserna och förhåller sig till tillstånd. Freja är en assistansanordnare som alltid strävar efter att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet. En viktig del i kvalitetssäkringen är sk. händelse- och avvikelsehantering som dokumenteras.

Boendestöd som insats

Boendestöd handlar om att  ersättningen för att hjälpa personen som har en psykisk funktionsnedsättning att klara sig själv att leva i hemmet.

Boendestöd kan handla om att få stöd i och utanför hemmet.

Boendestöd är till för personer med psykisk- eller neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar men vill vara i hemmet. Ansökan om boendestöd görs oftast till den stadsdelsförvaltning som hör till folkbokföringsadressen och som kan bevilja boendestöd som kallas för beslut, skrivet av en sk. biståndshandläggare.

Frejas huvudkontor är utgångspunkten för bil cykel och promenad

Utgångspunkten är Frejas kontor i Vällinby centrum. Härifrån vår kontorslokal tar sig personal med hjälp av bil, cykel eller promenerar till och från individer som ska få insatserna.